Kılavuz Online Yazarlık Sözleşmesi

Kılavuz Online Yazarlık Sözleşmesi

Yazar Kullanıcı Sözleşmesi olarak adlandırılan işbu sözleşme, Kılavuz Online markasıyla yayıncılık faaliyetlerini sürdüren kilavuzonline.com sitesi ile Yazar ve/veya Kullanıcı arasında aşağıdaki şart ve hükümler çerçevesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında Kılavuz Online’ye belli şartlar ile Yazar olarak kabul edilmiş olan kullanıcı Yazar olarak anılacaktır. Kılavuz Online ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf”, Kılavuz Online ise kilavuzonline.com veya Kılavuz Online olarak anılacaktır.

A. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Kılavuz Online Yazarlık Sözleşmesi olarak anılan işbu sözleşmenin konusu Kılavuz Online’nin sahip olduğu internet sitesi kilavuzonline.com’a üye olan ve/veya yazarlık amacıyla katılan Yazar kullanıcısının siteden faydalanma, içerik sağlama ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

B. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Kılavuz Online, kilavuzonline.com sitesi üstünden okuyucularına, takipçilerine ve/veya üyelerine fikir yazıları, haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ), dijital mecra, blog servisidir. Yazar kullanıcısı, kilavuzonline.com’a üye olarak ve/veya yazar olmak üzere başvuru yaparak bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Yazar kullanıcısı, Kılavuz Online’den hiçbir koşulda herhangi bir ücret talep edemez.

2) Yazar’ın Kılavuz Online’de yayımlanması için gönderdiği içerikler, kilavuzonline.com’da yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım hakları Kılavuz Online’ye aittir. Yazar, Kılavuz Online’de yayımlanan içeriğinin (makale, haber, yazı dizisi, infografik, inceleme, değerlendirme vs.), yayına girdiği andan itibaren tamamen veya kısmen kaldırılmasının kesinlikle mümkün olmayacağını kabul eder.

3) Yazar, kilavuzonline.com için oluşturacağı ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Kılavuz Online’ye devrettiğini ve süre sınırlaması olmaksızın kilavuzonline.com’da yayınlanan hiçbir içerikte hak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Yazar’ın, kilavuzonline.com’da kullanıcı hesabı açıldıktan ve üyeliği başladıktan itibaren işbu Yazar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

5) Yazar, kilavuzonline.com için ürettiği içeriğin özgün ve kopyalanmamış olduğunu peşinen kabul eder.

6) Yazar, kilavuzonline.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul etmektedir. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve/veya cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Yazar kullanıcısının kendisini bağlayacaktır.

7) Yazar, herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, kilavuzonline.com’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı beyan eder.

8) Bir yazıyı Kılavuz Online’nin yanı sıra bir veya daha fazla siteye göndermek suretiyle yazarlık yapmak Kılavuz Online’nin çalışma prensiplerine, yayın ilkelerine ve içerik politikasına kesinlikle aykırıdır. Böyle bir durumda, Yazar’ın kullanıcı hesabı kapatılır ve yazarlığı süresiz olarak sonlandırılır. Kılavuz Online böyle bir durum yaşanması durumunda ilgili süreçte adli mercilere başvurma hakkını saklı tutar.

9) Yazar, kilavuzonline.com’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Meri Mevzuat önünde doğru olduğunu, Kılavuz Online’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan eder.

10) Yazar, kilavuzonline.com’u kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Yazar’ın, Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından kilavuzonline.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kılavuz Online’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

11) Yazar, sağladığı içerikler hakkında kendisinin veya Kılavuz Online’nin sahip olduğu haklara tecavüz eden üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında yasal işlem yapabilme yetkisini Kılavuz Online’ye vermektedir. Yazar ayrıca, içeriklerin gizli veya tescilli nitelikte olmadığını da kabul etmektedir.

12) Yazar, İnteraktif Alanlar’ı (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri kilavuzonline.com’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

      Bunlar:

  • TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.
  • Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehditkar, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (“İçerik”); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;
  • Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
  • Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;
  • Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;
  • Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

13) Yazar, Kılavuz Online Yazar Kullanıcı Sözleşmesi olarak adlandırılan işbu sözleşmeye, aykırı bir davranışı nedeniyle, kilavuzonline.com ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kılavuz Online’den talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan eder.

14) Yazar, sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Yazarın; kabul ettiği içeriğin zamanında teslim edilmesi, faydalı olması, özgünlük kurallarına uyması, imla ve ifade açısından doğru olması gibi yükümlülükleri vardır. Buna göre; Yazar, içerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.

15) Yazar, kilavuzonline.com’un Gizlilik Politikası başlığı altında yer alan Gizlilik SözleşmesiÇerez PolitikasıYazar Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları‘na uyacağını kabul ve beyan eder.

16) Kılavuz Online’nin, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya kilavuzonline.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

17) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e-posta adresi, telefon, SMS, vb iletişim kanallarının Kılavuz Online tarafından kullanılarak irtibata geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

18) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kilavuzonline.com’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

C. SÖZLEŞMENİN FESHİ

1) Kılavuz Online, işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir ve/veya iptal edebilir. Değiştirilen, eklenen, çıkarılan, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) İşbu sözleşme karşılıklı veya Kılavuz Online tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazar’ın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar, Kılavuz Online’de yayına girmiş hiçbir içeriğinin kilavuzonline.com’dan kaldırılmayacağını; ayrıca kilavuzonline.com’da yayımlanmış hiçbir içerikte hak sahibi olamayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.

3) İşbu Sözleşme, Yazar’ın kilavuzonline.com’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa bile Yazar, kilavuzonline.com web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Kılavuz Online’ye devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, kilavuzonline.com alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

4) İşbu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesine müteakip; Kılavuz Online, Yazar’a ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı saklıdır. Yazar’ın, üyeliğinin iptal edilmesi ve/veya yazar olarak faaliyete devam etmemesi, Kılavuz Online üyeliği esnasında ya da Kılavuz Online’de yazar olarak yer aldığı süre içinde paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, Kılavuz Online’nin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

D. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1) Kılavuz Online’de köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Bu site, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı, dijital mecra ve blog olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta, görsel, infografik, video, ses dosyası, makale, bülten, duyuru (“içerik”) ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı Kılavuz Online’nin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3) Yazar, Kılavuz Online malzemelerinden veya işbu sözleşmeden veya Kılavuz Online’nin Gizlilik Politikası başlığı altında yer alan Gizlilik SözleşmesiÇerez PolitikasıYazar Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları‘nın herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: Kılavuz Online’yi kullanmamaktır ve Kılavuz Online’de Yazar olarak üye olmayacağını iletisim@kilavuzonline.com adresine beyan etmektir. Bu durumda Kılavuz Online, söz konusu Yazar’ın başvurusunu değerlendirmekte, Yazar’ın üyeliğini iptal etmekte ve Yazar’ın artık Kılavuz Online’de yazı yayınlamayacağını kabul etmekle yükümlüdür. Ancak Kılavuz Online, Yazar’ın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, Yazar’ın üyeliğine bağlı tüm içerikleri Kılavuz Online’ye bağlı kurumsal bir kullanıcının hesabına aktarılabilir. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

Yazarlığın Sonlandırılması Neticesinde;

  • Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
  • Yazarın ismi Künye sayfasında ve/veya “Yazarlar” kısmında görünmeye devam eder.
  • Yazara ait yazılar ve yazar biyografisi kaldırılmaz.
  • Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ile yayınlanmış tüm yazıları Kılavuz Online’nin kurumsal bir yazar hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi de kalıcı olarak silinir.

E. SON BULMA

Bu anlaşma, Kılavuz Online tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazar’ın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ve yazar sıfatıyla içerik yayınlama ya da yayınlatma ayrıcalığı ortadan kalkar.

F. DİĞER

Yazar Kullanıcı Sözleşmesi olarak adlandırılan işbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.